Випуск 11 Том 2/2019

Титул

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

 

Козлова Л.Б.
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ У ВИХОВАННІ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Лялюк Г.М.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОПІКУНСЬКО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ЯВИЩА

Недорубко С.А., Очередько Л.В.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

Рашина І.О.
РОЗВИТОК ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ НА ПОДІЛЛІ (ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

Романчук О.В., Проценко У.М.
АНАЛІ З ОСНОВНИХ ДЕФІНІЦІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

 

Ivanova I.V.
COGNITIVE AND PROCEDURAL ASPECTS OF FOREIGN LANGUAGE COURSEBOOK MODELLING IN TERMS OF CULTUROLOGICAL APPROACH

Ішутіна О.Є., Сиротенко О.В.
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Кисельова І.І.
МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗІ СТУДЕНТАМИ НЕЛІНГВІСТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Кісіль Л.М.
ПЕРЕДУМОВИ ЗАПОБІГАННЯ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ

Корницька Ю.А.
КРЕАТИВНЕ ПИСЬМО В КУРСІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Коршевнюк Т.В.
ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНСЬКОМУ ХРОНОТОПІ

Кузьміна Л.В.
САМОСТІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК

Нігаметзянова К.Р.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

 

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Кравець Р.Е.
ІМІДЖ МАЙБУТНЬОГО ПОЛІТОЛОГА ЯК КОМПОНЕНТ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

Красильник Ю.С.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ

Крекотень О.В., Байдак Л.І.
ІНТЕГРАЦІЯ ПАРАЛІНГВІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ У ВЕРБАЛЬНЕ ІНШОМОВНЕ СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ

Криворучко І.Я.
ЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ

Кримчак Л.Ю.
СИСТЕМА ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК УМОВА ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ПРОФЕСІОНАЛІВ ДО РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Криштанович С.В.
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Крохмаль А.М., Моштаг Є.С.
ПОЛІКУЛЬТУРНА ОСВІТА ЯК СКЛАДНИК РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ЛЕКСИКОЛОГІЇ

Курінна Л.В.
КОМПОНЕНТНО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Малик Ю.І., Чередніченко Г.А.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УПРАВЛІНЦІВ

Марціхів Х.Р.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРЕСИВНИХ ІДЕЙ США У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЖУРНАЛІСТІВ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Менейлюк О.І., Лукашенко Л.Е.
СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Пастернацький В.В., Кущ М.Ю.
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ РУХОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТОК ЗАСОБАМИ ОЗДОРОВЧОЇ АЕРОБІКИ

Пилявець М.С.
ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ НА ПРИКЛАДІ ВИЩОГО ХУДОЖНЬОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО УЧИЛИЩА № 5 МІСТА ВІННИЦІ

Погорелова О.О.
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ СПОРТИВНОЮ ГІМНАСТИКОЮ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЮНИХ СПОРТСМЕНОК

Покась Л.А., Цимбаленко Я.С.
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СУГЕСТОПЕДІЇ У ПРОФІЛЬНОМУ НАВЧАННІ З ГЕОГРАФІЇ ТА ЕКОНОМІКИ

Поночовна-Рисак Т.М., Величко І.Г.
ПРОЕКТНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

Постова С.А.
АНАЛІЗ СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ОПЕРАЦІЙНО-ДІЯЛЬНІСНОГО КРИТЕРІЇВ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: РЕ ЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

 

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

Гончар І.Г.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Степаненко В.І.
ТЕАТРАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФІЛАКТИЦІ ПОВЕДІНКОВИХ ДЕВІАЦІЙ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ

Тодорцева Ю.В., Ковальчук Т.О.
СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТСЬКИМИ СІМ’ЯМИ

 

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

 

Божко Н.М.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ ЗА УМОВ НОВОГО МОВНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО ОТОЧЕННЯ

Галацин К.О.
МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ

Матвіїв-Лозинська Ю.О.
КОМПОНЕНТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ВИХОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ

Стрельбіцька О.О.
УКРАЇНСЬКА НАРОДНА КАЗКА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ

 

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

 

Журба О.В.
КЕЙС-МЕТОД ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОЛЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО УРОКУ

Ієвлєв О.М.
ГУМАНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ ЯК ЧИННИК ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА З ВИСОКИМ РІВНЕМ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ

Rudnytska T.H., Slobodianiuk A.A., Podolianchuk K.V.
STUDENTS’ ATTITUDE TO THE ACADEMIC INTEGRITY PRINCIPLES ADHERENCE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Свистунова Т.М., Свистунов О.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ БАЗОВОЇ ШКОЛИ

Ямшинська Н.В., Невкіпілова О.Я.
ОСВІТНІЙ ПРОЦЕСУ КОНТЕКСТІ ІДЕЙ КОНСТРУКТИВІЗМУ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ