Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 27

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Батрун І.В.
ІДЕЇ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО ПРО ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНИНА-ПАТРІОТА У ПРАКТИЦІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ХХІ СТ.

Бурлаченко Н.В.
ПРОБЛЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дічек Н.П.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ В ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ (2005–2007 РР.): ПОГЛЯД ІЗ СЬОГОДЕННЯ

Загородня А.А.
УТІЛЕННЯ ІДЕЙ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК ОСНОВНА ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У 2000-і РР.

Зайченко Н.І.
МІСІЯ РЕЛІГІЙНОГО ВИХОВАННЯ ЗА ІСПАНСЬКИМИ ПЕДАГОГІЧНИМИ ТРАКТАТАМИ МЕЖІ ХІХ–ХХ СТ.

Січкар А.Д., Дем’яненко В.І.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ІДЕЙ ПРО ДИТЯЧУ ГРУ У СПАДЩИНІ УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ (ПЕРША ТРЕТИНА XX СТОЛІТТЯ)

Федурко-Попик Ю.С.
ДИСКУСІЯ МІЖ ПРИХИЛЬНИКАМИ ТА ПРОТИВНИКАМИ КЛАСИЦИЗМУ В ГІМНАЗІЙНІЙ ОСВІТІ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ МОВНО-ОСВІТНІХ ЗАВДАНЬ

Фесенко О.С.
ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ МІЖ ДОШКІЛЬНОЮ І ПОЧАТКОВОЮ ОСВІТОЮ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»

Шинкар Т.Ю.
КЕРІВНИЦТВО МЕТОДИЧНОЮ РОБОТОЮ В ДИТЯЧИХ САДКАХ УКРАЇНИ У 30-тих РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

Yahupov V.V., Yerhidzei K.V.
EXPERIMENTAL TESTING OF THE PEDAGOGICAL MODELLING OF THE PROFESSIONAL MILITARY ORIENTATION OF THE SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS OF A MILITARY PROFILE STUDENTS

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Борщов С.М., Іванченко Л.П., Мельник І.М.
ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК І МОТИВАЦІЇ У ХОДІ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ І СПОРТОМ СТУДЕНТІВ ВИШУ

Вайнагій Т.М.
СУТНІСТЬ І ЗМІСТ НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ГОВОРІННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

Ван Хайлун
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ТВОРЧО-ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Любчич Р.І., Хоменко О.С., Зонов О.В., Абраменко О.О., Большаков О.О.
РОЗРОБЛЕННЯ БОЙОВОЇ СИСТЕМИ СЛУЖБОВО-ПРИКЛАДНОГО РУКОПАШНОГО БОЮ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ

Роміцина Л.В.
ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ УЧНІВ МАТЕМАТИКИ: РОЗВИТОК МИСЛЕННЯ, СПРЯМОВАНОГО НА МАЙБУТНЄ

Рудюк Т.В.
МІСЦЕ РОДИННОЇ ЛЕКСИКИ В ЖИТТЄВОМУ ЦИКЛІ СІМ’Ї (КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД)

Рязанцева Д.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ВИВЧЕННІ ТЕКСТІВ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Стежко С.О., Марченко Г.В., Кондратенко Н.Ю.
ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ НА ЗАСАДАХ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ

Степаненко О.К.
ДО ПИТАНЬ СТАНОВЛЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Khasmammadova Tahira
EFFECTIVE STRATEGIES FOR IMPROVING READING COMPREHENSION IN TEACHING ENGLISH

Ярних Т.Г., Рухмакова О.А., Чушенко В.М., Левачкова Ю.В.
РОЛЬ ЕКСПЕРИМЕНТУ В ПІДВИЩЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦІЇ

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Дроздова К.В., Башавець Н.А.
ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА У КОМПЛЕКСІ ТЕРАПІЇ ЮВЕНІЛЬНОГО ОСТЕОХОНДРОЗУ

Яковенко І.О., Чорна В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЛОГОПЕДИЧНОГО МАСАЖУ ДЛЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Артемьєва І.С., Петухова Т.А.
ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ЯК ФАКТОРУ УСПІШНОСТІ ПЕРВИННОЇ ВИРОБНИЧОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ ЗА УМОВ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Віцукаєва К.М., Леонова В.І.
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Горохівська Т.М.
ДО ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Левко М.І., Щерба О.В.
ЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У РОЗВИТКУ В МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Попова Л.М.
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЗА УМОВ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Прокопенко І.А.
РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З УЧНЯМИ

Резван О.О., Кір’янова О.В.
САМООСВІТНЯ КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК РЕЗУЛЬТАТ СВІДОМОГО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Салтикова Т.О.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ У ФРАНЦІЇ

Семенова О.Ю.
ХАРАКТЕРИСТИКА АНДРАГОГІЧНОЇ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Снітовська О.Й., Царик Г.М.
MЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ (МЕДИЧНА АНГЛІЙСЬКА)» (НА БАЗІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ А. КРІСТІ) ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСУ

Сологуб В.Д.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У КЛАСІ ГІТАРИ

Тушко К.Ю., Потапчук Н.Д., Топольницька Г.Ю.
ТЕХНОЛОГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Чучаліна Ю.М.
БІЗНЕС-ЦЕНТР ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА ВИХОВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Гакман А.В., Галан Я.П., Кошура А.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ

Лемко Г.І.
СІМ’Я ЯК ФАКТОР ВИХОВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У СПАДЩИНІ М. СТЕЛЬМАХОВИЧА

РОЗДІЛ 6. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Кузнєцова А.С., Коваленко А.Є.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ