Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 38

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Антонець Н.Б.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ (1991–1999)

Васильєва С.О., Агаркова Н.О.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ НОРВЕГІЇ

Побоча Т.Д.
ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ПОЧАТКУ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Бойчук І.І.
ЧИТАННЯ НОТ З АРКУША ЯК ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК ПРОГРАМИ З МУЗИЧНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Волошина О.В.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ МОЗКОВОГО ШТУРМУ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Демченко В.А., Балабанова К.Є., Ємельянова Є.С.
РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В САМОСТІЙНІЙ РОБОТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Новська О.Р., Клубкова С.А.
РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ В КОНТЕКСТІ ХОРМЕЙСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ

Радюшина С.А., Ткаченко М.Ю.
СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ ХОРМЕЙСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Сє Ліфен
МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ВИКОНАВСЬКОЇ ВОЛІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ХОРМЕЙСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Толочко Р.М., Шахрай О.М., Павлюк Н.М.
ОБҐРУНТУВАННЯ РОЛІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННІ ІНТЕРЕСУ ДО МУЗИКИ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Яковлева В.А., Власенко Р.П., Андрійчук Т.В.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

Яновська Л.Г.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОЄКТНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ІСТОРІЇ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗВО

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Баранець Я.Ю., Мотуз Т.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДО НАВЧАННЯ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ПРОСТОРІ

Марціновська І.П.
ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ ІЗРАЇЛЮ ЩОДО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ІЗ РОЗЛАДАМИ СПЕКТРУ АУТИЗМУ

Омельченко М.С., Кузнецова Т.Г., Єгольнікова С.І.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ ДИТИНИ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДО УМОВ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Піканова Н.В., Омельченко І.М., Кобильченко В.В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕСУРСНОГО КОМПОНЕНТА СОЦІАЛІЗОВАНОСТІ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Алєксєєв О.О.
СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНIХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ

Анісімова О.Е.
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ ІНТЕГРАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ У СВІТОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Бєліков І.О.
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ДІАГНОСТУВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Близнюк Л.М., Козак А.В., Шостак У.В.
ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЧАСИ ПАНДЕМІЇ: КРИЗА ЧИ ШАНС

Вихор В.Г.
КОГНІТИВНИЙ ДИСОНАНС ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ОНЛАЙН-КОМУНІКАЦІЙ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Герлянд Т.М., Нагаєв В.М.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ НА ЗАСАДАХ МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ ДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Горліченко М.Г., Аксьонова О.М.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВІЙСЬКОВИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Грицько В.В, Котубей В.Ф.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ: СПЕЦИФІКА ПРОТІКАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ СТУДЕНТАМИ

Dmytruk V.A.
TRAINING FOREIGN LANGUAGE SKILLS NECESSARY FOR ADAPTING TO NOWADAY SOCIETY

Душечкіна Н.Ю., Давискиба В.В., Сорока М.В.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Єфімова О.М., Зарівна О.Т., Жицька С.А., Химай Н.І.
ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ЗА ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Карташова Ж.Ю., Кузів М.В.
КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Ковтун О.В.
ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19: ПРАКТИКИ ТОПУНІВЕРСИТЕТІВ СВІТУ

Корнят В.С., Співак У.Я.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Костіна В.В., Гогіна Т.І.
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Кузан Г.С., Рак Н.В.
ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ

Лукьянов Д.В.
ПРОБЛЕМНИЙ МЕТОД ПРОЄКТУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОЄКТНОЇ ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА

Микитин І.Я.
УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА В КОНТЕКСТІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Мороз Г.М.
ВПЛИВ РОЗВИТКУ ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНОГО КРИТЕРІЮ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗВО В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ НА ВИНИКНЕННЯ РИС, ПРИТАМАННИХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ У СТУДЕНТІВ

Салтикова Т.О.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У ФРАНЦІЇ

Соколова С.В., Костіна Л.С.
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Трофімчук Н.В.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИХ КОЛЕДЖІВ ЗАСОБАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ

Федь І.Є., Вікторенко І.Л.
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГЇЇ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»)

Шевченко О.В., Гончаренко І.С.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАСОБАМИ РИТМІКИ І ХОРЕОГРАФІЇ

Ян Бінь
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Аннєнкова І.П., Кузнєцова Н.В.
КВАЛІМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Власова І.В.
СОЦІАЛЬНЕ/СУСПІЛЬНЕ ЗАЛУЧЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ: АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ ДОКУМЕНТІВ

Хоменко В.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В ОТГ

РОЗДІЛ 6. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Бабюк Т.Й., Кравець Н.С.
ДОШКІЛЬНА І МОЛОДША ШКІЛЬНА ОСВІТА: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

РОЗДІЛ 7. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Капінус О.Л., Байло І.Я.
ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ФІЛОЛОГІЇ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Федько С.О., Яценюк Л.В.
ТЕХНОЛОГІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ – ІННОВАЦІЙНИЙ СКЛАДНИК СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ