Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 42

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Гудовсек О.А.
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Зайченко Н.І.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ «СОЦІАЛЬНИХ ВІЗИТЕРІВ» У ЧИЛІ В 1920-Х РОКАХ

Корнієнко Є.Г., Гордєєва О.В., Корнієнко В.І.
ПРОБЛЕМА ПЕРЕДОЗУВАННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ

Паненкова Ю.В.
ПСИХОДИДАКТИЧНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ РОЗВИВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ

Rahimova Manzila Agarahim
PRINCIPLES OF OUT-OF-CLASS AND OUT-OF-SCHOOL EDUCATIONAL WORK IN THE MORAL EDUCATION OF YOUNG SCHOOLCHILDREN

Строченко Н.І., Пилипенко Н.М.
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Бардус І.О., Заволока Є.Е.
ГОТОВНІСТЬ ДО КОЛЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАКАЛАВРА З ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бондарчук О.Ю., Семенюк Т.П.
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Григор’єва Т.Ю., Кирдан Т.В.
ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА МАТЕРІАЛІ ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ

Задорожна Т.П.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ АВТОНОМНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Заярна І.С.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОДКАСТ-ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК У СТУДЕНТІВ-ПРАВНИКІВ

Іваніга О.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Isliamova K.S.
HISTORICAL ASPECTS AND MODERN PERSPECTIVES OF METHODOLOGY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING

Конотоп О.С.
ВАЖЛИВІСТЬ ОВОЛОДІННЯ АНГЛОМОВНОЮ НАВЧАЛЬНО-СТРАТЕГІЧНОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЮ В ПИСЬМІ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Марушко Л.П., Анічкіна О.В.
СТАН СФОРМОВАНОСТІ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК ПРОВЕДЕННЯ ХІМІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Мірошніченко О.С.
СЛОВОТВІРНИЙ КОМПОНЕНТ У МОВНОМУ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ

Паршукова Л.М., Паршуков С.В.
МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОГРАФІКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗА СТАНДАРТАМИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Сластьон В.М., Горобець В.П.
ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ХОРУ ІМЕНІ СТАНІСЛАВА ПАВЛЮЧЕНКА

Тарчинська Ю.Г.
МУЗИЧНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ СТИЛЮ

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Дробот О.А., Замша А.В.
СТРАТЕГІЇ ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ НАЦІОНАЛЬНИХ ЖЕСТОВИХ МОВ

Лященко В.М.
СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ПИТАНЬ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ Й НАВЧАННЯ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Тубичко Ю.О.
ШЛЯХИ ЗБАГАЧЕННЯ ЛЕКСИКИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Балануца О.О.
ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ДИПЛОМАТА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ

Бигар Г.П.
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИХОВАННІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Буцяк В.І., Турко Н.Є.
ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЯК ВИМОГА СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ (З ДОСВІДУ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ ІНСТИТУТУ МИСТЕЦТВ (МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА) РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)

Вербицька Х.І., Кузьо Л.І.
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ТЕМАТИЧНИХ ОНЛАЙН-ДЕБАТІВ

Глух Н.І.
ФОРМУВАННЯ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПРОСТОРУ ЗАСОБАМИ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Дерека К.О., Квятковська А.О.
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Дияк В.В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРИКОРДОННИКІВ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Запольська Ю.А., Слабко В.М.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Цянь Кай
ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Лисюк С.Р.
ПРОБЛЕМА НАБУТТЯ МЕТОДИЧНИХ КОМПОНЕНТІВ ЗДОБУВАЧАМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ГАЛУЗІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Назар Я.В., Суворов В.О.
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ЕСТРАДНО-ДЖАЗОВОЇ ІМПРОВІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ЗАНЯТТЯХ З БАЯНА-АКОРДЕОНА

Просяна Д.І.
НАУКОМЕТРИЧНА СКЛАДОВА В РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Соломаха А.В., Лобода О.В.
ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ЯК ІНСТРУМЕНТУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Степанюк І.В., Дудай М.І., Бовканюк П.О.
РОЛЬ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА-БАЯНІСТА (АКОРДЕОНІСТА) НА ЗАНЯТТІ З НАРОДНОГО ТАНЦЮ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Тернопільська В.І.
ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Хіміч В.Л., Демченко Н.В.
АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЙ ПОНЯТЬ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА» ТА «ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я» В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Прожога І.В., Гайтан Ю.Є., Краснюк Н.О., Никитчук К.С., Перкова О.О.
РОЗВИТОК ЕМПАТІЇ ЯК ЧИННИК СПІВПЕРЕЖИВАННЯ У МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Бачинська І.А.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО АУДИТУ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Горіховський М.В., Оганесян В.С., Гаймер С.А., Юрков С.І., Олійник Л.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХОВИХ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ ПІД ЧАС КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ПАНДЕМІЄЮ COVID-19

Чорнойван Г.П.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИКІВ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОСТІР

РОЗДІЛ 7. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Бровко К.А.
ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ СТУДЕНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Яремчук Я.Л.
ГРА НА СЛУХ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ІМПРОВІЗАЦІЇ У МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ БАЯНА – АКОРДЕОНА

РОЗДІЛ 8. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Атаманчук В.П., Атаманчук П.С.
STEM-ІНТЕГРАЦІЙНІ ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ІНДИВІДА

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ