Випуск 12 Том 2/2019

Титул

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

 

Жданкіна А.В.
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ ОСЕРЕДКИ КРЕМЕНЕЧЧИНИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Орищенко І.О.
ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ У РІДКІСНИХ ВИДАННЯХ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Пастирська І.Я.
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК ПРОПЕДЕВТИЧНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ

Побоча Т.Д.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЗМІСТ ОСВІТИ» В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ

Хоменко Л.М.
ВИДИ ТА ФОРМИ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТ.)

 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

 

Павлюк Н.М.
ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Попович Н.Ф., Лендел Н.В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ

Скакун Н.С.
7 КЛЮЧІВ КРЕАТИВНОСТІ: ВЕКТОРИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ

Степаненко О.К.
РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Струк А.В.
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ МОВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ПРОБЛЕМА

Толочко Л.М., Толочко Р.М.
РОЛЬ МУЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Тригуб О.Л.
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ОДЯГУ ДО САМООСВІТИ НА ЗАСАДАХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ В МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Тягай І.М.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІННОВАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

 

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

 

Дмітрієва Н.С.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ ІЗ КІНЕЗІОТЕРАПІЇ ДІТЕЙ ІЗ СИНДРОМОМ ДАУНА

Ilchenko O.V., Tarasova V.V., Yatsinik A.V.
CORRECTION OF COGNITIVE ACTIVITY OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH MENTAL DISORDERS IN MATHEMATICS LESSONS IN THE SYSTEM OF INCLUSIVE EDUCATION

Сердюк Н.М., Фогель Т.М.
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

 

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

 

Васиньова Н.С.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХХ СТОЛІТТЯ

Давидова Н.А.
ФОРМУВАННЯ МЕДІАКУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Кондратьєва А.В.
НОВІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Лотфі Г.Г.
РОЗВИТОК БІЛІНГВАЛЬНОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В АНГЛІЇ ТА УЕЛЬСІ: РЕТРОСПЕКТИВА ТА СУЧАСНІСТЬ

Носуліч Г.А.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ НАВИЧОК МАЙБУТНЬОГО В КОНТЕКСТІ КОРПОРАТИВНОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД КАНАДИ

Чекан К.В., Фенцик О.М.
ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

 

РОЗДІЛ 5. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

Грицкова Ю.В.
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ LEGO-КОНСТРУЮВАННЯ

Кривошея Н.Б.
ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИХОВАТЕЛЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ДО ШКІЛЬНИКА

Трофаїла Н.Д.
СПІВПРАЦЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА СІМ’Ї У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ

Ухтомська А.А.
САМОСТАВЛЕННЯ ДІТЕЙ П’ЯТОГО РОКУ ЖИТТЯ: АКТУАЛЬНІ ВЕКТОРИ ФОРМУВАННЯ

 

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

 

Ієвлєв О.М.
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ МА ГІСТРАТУРИ

Крупенина Н.А., Чигрина В.А.
КОГНІТИВНІ ФУНКЦІЇ ДИДАКТИЧНОГО ПРОЦЕСУ

 

РОЗДІЛ 7. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Котов В.Г.
ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ

Купчак С.Б.
ЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Левицька В.А., Козігора М.А.
ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ВИСОКОКУЛЬТУРНОЇ ОСОБИСТОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Литвинова Н.В., Петрикей О.О., Гриценко Л.Г.
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Макхулі Іхаб
УПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ПОЛІЕТНІЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ордіна Л.Л.
КОМУНІКАТИВНІЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОТВОРЧОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Подковирофф Нанушка
КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ОСНОВІ ІНТЕРКУЛЬТУРНОГО ПІДХОДУ

Ракітянська Л.М.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК ПРОФЕСІЙНОЗНАЧУЩОЇ ЯКОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Старунська Ю.А.
ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Стеблюк С.В.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Сяська І.О.
СВІТОГЛЯДНІ КОНЦЕПТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Толочко С.В.
ВИМОГИ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Тушко К.Ю.
КОНЦЕПЦІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Фурманюк С.М.
ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА ДИЗАЙНУ В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Цимбрило С.М.
ВПЛИВ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НА ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Чехратова О.А.
САМООЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОЇ АВТОНОМІЇ

Шмельова Т.В.
ВИХОВАННЯ МИСТЕЦТВОМ ЯК КЛЮЧОВА ТЕЗА СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ КУЛЬТУРИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ