Випуск 13 Том 2/2019

Титул

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Гоголь Н.В.
РОЗВИТОК КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ ЛІТЕРАТУРИ В НАУКОВО-МЕТОДИЧНІЙ ДУМЦІ 30–40-Х РР. ХХ СТОЛІТТЯ

Кляп М.І.
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ В ПЕРІОД ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (1919–1938 РР.)

Кученьов Д.В.
АРАНЖУВАННЯ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ГРУПИ НАРОДНИХ КОЛЕКТИВІВ

Лях Г.Р.
КОНТРОЛЬ ЗА НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ЙОГО ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Пастирська І.Я.
ГЕНЕЗИС ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЦІ

Подчасова К.В.
ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІДЕЇ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ

Романчук О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В АВСТРІЇ

Селищева І.А.
ВПЛИВ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ЧИННИКІВ НА РОЗВИТОК ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Софілканич М.І.
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В МУКАЧІВСЬКІЙ ДИТЯЧІЙ ХУДОЖНІЙ ШКОЛІ ІМЕНІ МИХАЯ МУНКАЧІ: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

Шмоніна Т.А.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОТРИМАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІНОЗЕМЦЯМИ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

 

Александров В.М., Александрова О.Ф.
ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТА Й ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Благий О.С., Лазарєва Т.А.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ ЗІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ В МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ТЕХНОЛОГІВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

Бондаренко Д.В.
ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКА ПІДГОТОВКА СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Вакалюк Т.А.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК: ДОСВІД ДЕКІЛЬКОХ КРАЇН

Галюза С.С.
ВПЛИВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА РІВЕНЬ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ Й ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ

Ганжа М.В.
МИСТЕЦТВО ДИЗАЙНУ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Геращенко Є.М., Лимар Ю.М.
ФЕНОЛОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Григоренко Г.В., Григоренко Д.П.
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ УЧНІВ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Зевако В.І.
СИСТЕМА ВПРАВ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕМИ «МЕДИЦИНА. МЕДИЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ. МЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ» З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ)

Ігнатенко С.О.
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ДІВЧАТ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ СПОРТИВНОЮ АКРОБАТИКОЮ Й АЕРОБІКОЮ

Небож В.Т.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ ЛЕГКОАТЛЕТІВ-МЕТАЛЬНИКІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ СПОРТИВНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Подгорна В.В., Дроздова К.В.
ФОРМУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

 

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

 

Дмітрієва Н.С.
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗА МЕТОДИКОЮ СЕНСОМОТОРНОЇ КІНЕЗІОТЕРАПІЇ НА ПСИХОМОТОРНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ 5–6 РОКІВ ІЗ СИНДРОМОМ ДАУНА

Завітренко Д.Ж., Барбулат М.Р., Завітренко А.М.
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ІЗ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

Скиба Т.Ю.
РЕЗУЛЬТАТИ ВИЧЕННЯ СТАНУ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ ШКІЛ ДО ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ В УЧНІВ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

Корнят В.С., Марчук А.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИМ ПЕДАГОГОМ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ

Котловий С.А., Сидоренко М.С.
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОФІЛАКТИКИ СУЇЦИДУ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ У РОБОТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Леонова В.І.
НАСТАВНИЦТВО ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДАХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Матрос О.О.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА ОСВІТУ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Таран А.М.
ПЕРЕДУМОВИ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ

 

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

 

Літашов О.В.
ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВНУТРІШНЬОЇ АВТОНОМІЇ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Полякова Г.А., Лола Ю.Ю., Почуєва О.О.
УПРОВАДЖЕННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Раус В.В.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Сич Т.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ З ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ЯК ПОКАЗНИК РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

 

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

 

Булавенко С.Д.
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Марущак В.С.
ПРО ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА

Столяренко О.В., Столяренко О.В., Зубенко О.В.
ЗАСВОЄННЯ ЦІННОСТЕЙ І ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ГОТОВНОСТІ ДО ГУМАНІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

РОЗДІЛ 7. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

Головко М.Б., Ракитянська С.С.
ГЕНЕЗИС ІДЕЙ ПРО ДИТЯЧУ ГРУ У СПАДЩИНІ ПРЕДСТАВНИКІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Гончар Н.П.
ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ІЗ СІМ’ЄЮ З ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

РОЗДІЛ 8. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

 

Васильєва М.П., Романова І.А.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ДИДАКТИЧНИХ МЕТОДІВ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Власенко О.М.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ГРОМАДЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

РОЗДІЛ 9. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

 

Алєксєєва Г.М., Кравченко Н.В., Горбатюк Л.В., Антоненко О.В., Овсянніков О.С.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНВАРІАНТНОЇ ЧАСТИНИ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ МОВ І ТЕХНОЛОГІЙ ПРОГРАМУВАННЯ

Лаврова А.В.
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ

Slabouz V.V.
EFFICIENCY OF USING ELECTRONIC DICTIONARIES IN THE PROCESS OF LECTURING FOREIGN LANGUAGES AT INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION

Шафігуліна В.О.
ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН ЛАБОРАТОРІЙ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ