Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 24 Том 1

Титул

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

 

Матіюк Д.В.
РОЗВИТОК НАУКИ В НІМЕЦЬКОМОВНИХ КРАЇНАХ ЄВРОПИ НАПРИКІНЦІ XX – НА ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ В СИСТЕМУ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Никифоров А.М.
ВНЕСОК ЛЬВІВСЬКОЇ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕС ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА В СИСТЕМУ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

Окольнича Т.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ДИТИНИ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 7 РОКІВ У СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЦІ (В ЕТНОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛАХ ХІХ – ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХ СТ.)

Пастирська І.Я.
ДОСВІД ВНУТРІШНЬОЦИКЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ДИСЦИПЛІН

Подчасова К.В.
ФАКУЛЬТЕТИ ХІМІЇ УКРАЇНСЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Тарасова В.А.
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ

Філоненко О.В.
ВНЕСОК ВАСИЛЯ АНТОНОВИЧА ФЛОРОВСЬКОГО В РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ НА ЄЛИСАВЕТГРАДЩИНІ

 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Кобринець О.С., Малець І.В.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Kormiltsyna S.Yu., Hrechok L.M.
PECULIARITIES OF THE COMMUNICATIVE METHOD USE OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES AT NON-LINGUISTIC HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

Korsykova K.G.
PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR FORMING METHODOLOGICAL COMPETENCE OF EDUCATORS IN THE PROCESS OF PEDAGOGICAL PRACTICE

Петрачков О.В., Білошицький В.В., Любчич Р.І., Коновалов Д.О., Василенко М.М.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У СИСТЕМІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Степаненко О.К.
ЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Тютюма Т.С.
ТИПОЛОГІЙНІ ВИЯВИ СИНТАКСИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ В СЛОВОСПОЛУЧЕННІ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ І ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Цимбал Т.М.
ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В МОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Shayner H.I., Havran M.I.
ROLE OF STUDENTS’ INDIVIDUAL WORK IN ACQUISITION OF A FOREIGN LANGUAGE

Шемчук В.А., Петрачков О.В., Федоренко О.О., Муштатов Ю.В., Коновалов Д.О.
ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОСТУ КОМАНДИРІВ КУРСАНТСЬКИХ ПІДРОЗДІЛІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Малик Г.Д.
МАСОВІ ВІДКРИТІ ОНЛАЙН-КУРСИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА

Малишевська В.О.
МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ STEM-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Мамиченко С.А.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ

Пономаренко О.В.
СУКУПНІСТЬ КРИТЕРІЇВ ТА ПОКАЗНИКІВ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПСИХОЛОГІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗА ЇЇ КОМПОНЕНТАМИ

Ребуха Л.З., Главацька О.Л.
ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ: АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

Рябець І.В.
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ «ФАХІВЕЦЬ ІЗ ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ» ТА «МАЙБУТНІЙ ФАХІВЕЦЬ ІЗ ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ» У ВІТЧИЗНЯНОМУ НАУКОВОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Скрипник Н.І.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНАКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ

Соломаха А.В., Лобода О.В.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ ОСВІТИ УГОРЩИНИ

Стародуб С.Л.
ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ І ФОРМ ВИКЛАДАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Супрунчук Ю.О.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Tymoschuk N.M.
MULTIMEDIA IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Фіголь Н.А.
ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ЯК ФАКТОР ПРОЯВУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Фодор К.Й.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ЗАСАДАХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Хамська Н.Б., Киналь А.Ю.
ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Човган О.О.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Шаравара В.В.
СТРУКТУРА ПРОГНОСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

Шпортюк О.М.
КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ОРГАНУ ПРОБАЦІЇ ДО СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З НЕПОВОЛІТНІМИ

Штефан Л.В.
ІННОВАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

Яременко-Гасюк О.О., Петровська О.Я.
ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ У МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬСЬКОЇ МОВИ)

 

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

 

Бабкіна М.І.
ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ ЩОДО ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНИНА

Красін С.А.
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО УСВІДОМЛЕНОГО БАТЬКІВСТВА СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Охріменко З.В.
ЗМІСТОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УЧНІВ ДО ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Хуртенко О.В., Білошицький В.В., Власко C.В., Партика С.С., Коновалов Д.О.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ ЖІНОК-ЄДИНОБОРЦІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Чаговець А.І., Пивоваренко М.С.
ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНО-РИТМІЧНОЇ ГІМНАСТИКИ

 

РОЗДІЛ 5. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

 

Антонюк Д.С., Вакалюк Т.А., Дідківський В.В., Візгалов О.Ю.
НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБЛЕННЯ СИМУЛЯТОРА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛЬНИМИ ФІНАНСАМИ

Бриндіков Ю.Л.
ОПТИМІЗАЦІЯ КОГНІЦІЇ У СТУДЕНТІВ ЧЕРЕЗ ВІЗУАЛЬНИЙ СКЛАДНИК ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Гоу Кванденг
ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У ЦИФРОВОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТІВ КИТАЮ

Грабовська Н.А., Цимбалюк Т.П.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Кайдалова Л.Г., Сабатовська-Фролкіна І.С., Фесенко В.Ю.
УПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ З ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИКЛАДАННЯ

Паламарчук Ю.Г., Пилипчак І.В., Пилипчак В.В., Василенко М.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ СПОРТСМЕНАМИ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В УМОВАХ САМОІЗОЛЯЦІЇ

Протасова А.С.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ходунова В.Л.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ