Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 34 Том 1

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Костенко Л.Д.
ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (1952 Р. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

Стражнікова І.В.
ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Ходунова В.Л.
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1917–1985 РР.)

Хопта С.М., Демида Є.Ф.
ПЕРСОНАЛІЇ ЗАРУБІЖНИХ РЕФОРМАТОРІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ЕЛЕКТРОННОГО РЕСУРСУ «ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ УКРАЇНИ ТА СВІТУ» ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСВІДУ ОСВІТНІХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Шкода М.В.
ПЕРІОДИЗАЦІЯ ЕТАПІВ АНГЛОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX – НА ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ

Юрков А.В.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Афанасьєва Е.Ю.
МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ФАХУ ДЛЯ СТУДЕНТА-МУЗИКАНТА

Галан В.Д., Кравчук В.Р., Солонецька Г.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПІДРУЧНИКІВ З АЛГЕБРИ

Грядуща В.В., Динисова А.В.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЯК СТРУКТУРНИЙ СКЛАДНИК ІННОВАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Дробін А.А.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ІНТЕГРОВАНОМУ КУРСІ «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ»

Іваніга О.В.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Качайло К.А., Мішеніна Т.М.
РОБОТА МАЙБУТНІХ РЕДАКТОРІВ ІЗ ТЕЗАУРУСНИМИ ДЕВІАЦІЯМИ: КОНТЕКСТНИЙ ПІДХІД

Кісіль Л.М.
АНОТУВАННЯ НАУКОВОГО ТЕКСТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Козловська І.М., Гаврилюк М.В.
ГУМАНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Кухта О.С.
ФОРМУВАННЯ КОГНІТИВНОГО СКЛАДНИКА КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НА ОСНОВІ АНАЛІТИЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВПЛИВ ТЮТЮНОПАЛІННЯ

Небож І.В., Загурський О.М., Калініченко О.М.
ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК КАРАТИСТІВ РІЗНОЇ СТАТІ ТА РІВНЯ МАЙСТЕРНОСТІ

Пастушенко О.А.
ВПЛИВ МЕТОДІВ ЧИТАННЯ НА НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ У ТЕХНІЧНИХ ВУЗАХ

Сизенко А.С., Дьячкова Я.О.
ЗМІСТ І СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОЇ І НШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК МЕТИ НАВЧАННЯ: СФЕРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Черниш Л.М.
ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Щекотиліна Н.Ф.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗІ СТУДЕНТАМИ ЗВО

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Кавиліна Г.К.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ З ЛОГОРИТМІКИ У ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРУ

Казачінер О.С., Бойчук Ю.Д., Галій А.І.
КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ДІАГНОСТИЧНИХ МЕТОДИК ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Ковиліна В.Г., Кипер Д.В.
ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ

Кучеренко Є.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ІЗ РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОВЕДІНКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ласточкіна О.В.
ЛОГОПЕДИЧНИЙ СУПРОВІД МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Желуденко М.О.
ФОРМУВАННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ В УМОВАХ ВИМУШЕНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДИСТАНЦІЇ

Султанова Н.В.
ПОЗАКЛАСНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЯК ЧИННИК ҐЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ

Шпеко А.А.
ФОРМИ І МЕТОДИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

РОЗДІЛ 5. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Тесленко С.О.
УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО НАВЧАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

Черепаня Н.І., Русин Н.М.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 6. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Безлюдний Р.О., Павлюк В.І.
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ІКТ

Вергун А.Р., Ягело С.П.
АНТИПЛАГІАТНА ЕКСПЕРТИЗА У ЛЬВІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО: ДОСВІД ТА АВТОРСЬКІ ПОГЛЯДИ

Горбач В.М., Люхтан О.А., Гоков С.П.
ВІРТУАЛЬНИЙ ТРЕНАЖЕР ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ «ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОШЕННЯ ТЕПЛОЄМНОСТІ ГАЗУ ПРИ ПОСТІЙНОМУ ТИСКУ ДО ЙОГО ТЕПЛОЄМНОСТІ ПРИ ПОСТІЙНОМУ ОБ’ЄМІ»

Заманова Назакет Ибрагим
ПУТИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ЦИФРОВОМ МИРЕ

Лєнкова О.О.
ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Середницька А.Я.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ МОВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН У КУРСІ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»

Шкарбан І.В.
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕПРОФІЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЙ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТОВОГО КОМПОНЕНТА