Випуск 7-1/2018

Титул

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

 

Воровка М.І.
КЛАСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ЯК ЕТАП ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Кожокар М.В.
ЗМІСТ, ФОРМИ І МЕТОДИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ У СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Кожокар М.В., Первухіна С.М.
ЗАСАДНИЧІ СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У ПОЛІЕТНІЧНИХ ТОВАРИСТВАХ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1875 Р. – КІНЦЯ ХІХ СТ.)

Кошляк М.А.
КАТЕГОРІЯ «СОЦІАЛЬНА ЗРІЛІСТЬ»: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ

Модестова Т.В.
ДО ПИТАННЯ ЦІЛІСНОГО ПІДХОДУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ПОГЛЯД ЕКСПЕРТІВ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Орищенко І.О.
ВНЕСОК О.Я. ЄФИМЕНКО У СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ З ІСТОРІЇ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 1917–1920 РР.

Терлецька Л.М.
ЕТАПИ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СЛУХАЧІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УЧИЛИЩ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

Хить Р.Г.
ЕВОЛЮЦІЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ В ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX СТОЛІТТЯ)

Черкашин С.В.
ЗМІНА ПАРАДИГМИ НІМЕЦЬКОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ І НАУКИ ЯК РЕЛЕВАНТНА ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Шмоніна Т.А.
ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА НАВЧАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

Щербанік Х.О.
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ ІНТЕРЕСУ ДО ЗАНЯТЬ ТУРИЗМОМ В УМОВАХ ЛІТНЬОГО ОЗДОРОВЧОГО ТАБОРУ

 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

 

Багирова Улькер Шукюр кызы
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

Бойченко А.В.
МІНІ-ФУТБОЛ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Бородіна К.І., Кмець А.М., Кріпак В.В.
ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРИРОДНИЧИХ НАУКАХ І ТЕХНОЛОГІЯХ В УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «БІОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ»

Гаврилюк О.Д.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ БАКАЛАВРІВ СТАТИСТИКИ ТА СТУДЕНТІВ СУМІЖНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Глазова О.П., Дика Н.М.
ЕСЕ ЯК АКТУАЛЬНИЙ ВИД НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Даніліч-Скакун А.А.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Єременко Т.Є., Трубіцина О.М., Лук’янченко І.О.
ДО ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДО РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Івершинь А.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ В ОБРАЗОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Мусаева Гюльшан Али кызы, Джалилова Севиндж Хазай кызы
СИСТЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ О НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ФИЛОСОФОВ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ (VI–IX КЛАССОВ)

Огарь Ю.В.
НАВЧАЛЬНА СИТУАЦІЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ 10–11 КЛАСІВ

Попович Н.Ф., Лешко Х.Ю.
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯЕЛЕМЕНТІВ СИНТАКСИСУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Регуліч І.В., Степанюк А.В.
ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ МУЗИКИ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

Даріуш Скальскі
РЕФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ПОЛЬСЬКИХ ШКОЛАХ У КОНТЕКСТІ КРИТИЧНО-КОНСТРУКТИВІСТСЬКОГО ПІДХОДУ

Тамаркіна О.Л.
РОЛЬ ВИКЛАДАЧА В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА ВНЗ

 

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

 

Адамюк Н.Б., Дробот О.А., Замша А.В., Федоренко О.Ф.
ДО ПРОБЛЕМИ РОЗРОБЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ КОНЦЕПЦІЇ БІМОДАЛЬНО-БІЛІНГВАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ ГЛУХИХ І НАПІВГЛУХИХ ОСІБ

Боряк О.В.
РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА КОРЕКЦІЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

 

Базилевська О.О.
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ

Галушко Н.А.
ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Колеснік А.Г.
ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГА-ФАХІВЦЯ

Литвин В.А.
ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»

Пагута Т.І.
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

Полулященко Т.Л.
ПРОБЛЕМА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ПОЗАКЛАСНИХ ЗАНЯТЬ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Федь І.Є., Дем’яненко Д.І.
РОДИННІ ВИХОВНІ ТРАДИЦІЇ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ ПРАЦЕЛЮБСТВА

Шевченко Ю.М.
ОСОБЛИВОСТІ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ