Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 36

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Годунко Л.В.
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА РЕТРОСПЕКТИВА У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СЛОВАЧЧИНІ (1918–2018 рр.)

Корчагіна Г.С., Ян Чженьюй
ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В КНP

Кругленко Л.В.
ПОЛІКУЛЬТУРНА ОСВІТА: СВІТОВІ КОНЦЕПЦІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Куркіна О.О.
СУТНІСТЬ ТА ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТІ ЖИТТЯ ІНШОЇ ЛЮДИНИ ЩОДО ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ

Пасічник Л.Л.
ЦЕНТРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ ЯК ОСЕРЕДКИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ

Tymoshchuk Yu.V.
METHODOLOGICAL FEATURES IN PROFESSIONALLY ORIENTED FOREIGN LANGUAGE TRAINING OF FUTURE SEAFARERS

Ховрякова Т.І.
МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ: ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Zhang Guomin
FEATURES OF PREPARATION OF CHILDREN’S DANCING GROUP IN CHINA

Волкова С.Г., Вороніна Г.Р.
ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У КОНТЕКСТІ НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ

Григоров Г.А., Григорова М.О.
ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ З УРАХУВАННЯМ БАГАТОМАНІТНОСТІ: АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ В ГЕТЕРОГЕННИХ НАВЧАЛЬНИХ ГРУПАХ

Дяченко А.В.
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ІЗ НАЦІОНАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ У ВНЗ

Катеруша О.В., Мішеніна Т.М.
АКСІОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ МОВНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Лаврентьєва І.В.
ОСВІТА НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ ЖИТТЄВИХ НАВИЧОК: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ

Лебідь Ю.C.
РОЛЬ ОЛІВ’Є МЕССІАНА У ФОРМУВАННІ КОМПОЗИТОРСЬКОГО МИСЛЕННЯ XX–XXI СТОЛІТЬ

Рудюк Т.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ МОВИ

Сірант Н.П., Василенко І.Я.
ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЗАСІБ ТВОРЕННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Слижук О.А.
ПРОБЛЕМА ШКІЛЬНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО КАНОНУ В МЕТОДИЧНІЙ НАУЦІ: АНАЛІЗ СТАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Чехуніна А.О.
СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ

Щекотиліна Н.Ф., Бондаренко О.В.
ВПЛИВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА РІВЕНЬ ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ ЗВО

Яшанов С.М., Шевчук Л.Д., Шевчук Б.В.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Адамюк Н.Б.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ПОТРЕБ ЖЕСТОМОВНИХ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Ковиліна В.Г., Коновалова В.О.
ЛОГОПЕДИЧНА ДОПОМОГА ДІТЯМ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ

Смотрова О.О.
МОЖЛИВОСТІ У ФОРМУВАННІ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ

Татьянчикова І.В., Ширіна А.В.
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК СУЧАСНА ПАРАДИГМА НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Бурак В.Г.
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ТА ІННОВАТИЗАЦІЯ ФОРМ, МЕТОДІВ, ЗАСОБІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

Вакалюк І.В.
ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «СПІЛКУЄМОСЯ НА ВОКЗАЛІ Й В АЕРОПОРТУ. ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ (ДЕВ’ЯТА ГОДИНА). ПИТАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ КУДИ? ЗВІДКИ?» НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ: МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Варава І.М.
ПРАКТИЧНІ ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗВО ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Гарачук Т.В.
РОЛЬ РАНКОВОЇ ЗУСТРІЧІ В ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Гейченко К.І., Якутіна Т.Г., Агіна О.І., Маринич А.М.
ІНТЕГРАЦІЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Данильченко О.А.
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Демянчук М.Р., Артеменко Л.В., Демянчук Т.М.
РОЛЬ ФАХІВЦІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРВИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Дундюк А.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Желясков В.Я., Москаленко О.І.
КОНЦЕПЦІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Жога Р.А.
ПЕРСОНАЛІЗОВАНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Заслужена А.А.
СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ «СУБ’ЄКТИВНИЙ ОБРАЗ ПРОФЕСІЙНОГО МАЙБУТНЬОГО СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ» В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Ковальова-Гончарюк Л.О., Фрицюк В.А.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Козяр М.М., Островська Н.Д., Бойко І.З.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ РІЗНОГО ПРОФІЛЮ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ

Кукса Б.В.
ЗМІСТ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТУРИЗМУ

Мусхаріна Ю.Ю., Гутарєва Н.В., Макаренко А.В.
ПОНЯТІЙНО-ЗМІСТОВНИЙ АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ «ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ»

Овдійчук Л.М.
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ НА ІНТЕГРАЦІЙНІЙ ОСНОВІ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Терлецька Л.М.
ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Анголенко В.В., Пахомова Л.В., Кравченко А.В.
СУЧАСНІ ЗАСОБИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Дмітрієва Н.С.
КОМПЛЕКС «СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ З ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ КУЛЬОВОЇ СТРІЛЬБИ (ДМІТРІЄВА НІКОЛЬ СУБХАНІВНА)» ЯК ЗАСІБ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ

Кін О.М., Денисенко А.О.
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ПРОЦЕСІ ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Конончук А.І., Хлєбік С.Р.
ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ ВИХОВАНЦІВ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Сімсіт І.І.
ОСОБИСТІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ПАРТНЕРСЬКИХ СТОСУНКІВ ПІДЛІТКІВ

Смірнова М.Р.
ТЕХНІКИ ПОЗИТИВНОГО ВИХОВАННЯ В РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ

РОЗДІЛ 7. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Костик Л.Б., Гончар Н.П., Цегельник Т.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПІСОЧНОЇ ТЕРАПІЇ ЯК МЕТОДУ РОЗКРИТТЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДИТИНИ

РОЗДІЛ 8. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Рідель Т.М., Кириченко Т.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПОДОЛАННЯ ТРУДНОЩІВ ЯК КЛЮЧОВА ПЕДАГОГІЧНА УМОВА РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕЛІНГВІСТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Рогова В.Б.
УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ У ЗМІСТІ КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ГІМНАЗІЇ

Cобченко Т.М., Марцин С.О.
РЕАЛІЗАЦІЯ ДИДАКТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ткачов С.І., Ткачова Н.О., Ткачов А.С.
ВИКОРИСТАННЯ ЗАКОНУ ЙЕРКСА-ДОДСОНА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ХДАФК

РОЗДІЛ 9. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Дьомкін О.Л., Петренко С.В., Карасьова Л.А.
ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ВВНЗ

Петрова Ю.Ю., Георгієвська З.А.
РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Петрова Ю.Ю., Руденко Г.О.
ВПЛИВ І НАСЛІДКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ