Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 40

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Вахабова Тамилла
ПРОСВЕТИТЕЛИ АЗЕРБАЙДЖАНА О РЕЛИГИОЗНОМ ВОСПИТАНИИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

Гризоглазова Т.І.
ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ У СУЧАСНІЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Зайченко Н.І.
ЦІННОСТІ ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ В ІСПАНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЦІ НА МЕЖІ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ

Зацаринна А.О., Коваль В.О., Кисла О.Ф.
НАСТУПНІСТЬ МІЖ ДОШКІЛЬНОЮ І ПОЧАТКОВОЮ ОСВІТОЮ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ

Kolomiyets O.S.
INTERNATIONAL ACTIVITY OF DRAHOMANOV NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY IN THE CONDITIONS OF INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION OF UKRAINE

Коновальчук М.В., Клепацька А.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ БУЛІНГУ КРЕАТИВНО ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Пашаева Т.Ш.
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ВО ВРЕМЕНА САФАРАЛИ БЕКА ВАЛИБЕКОВА

Сабат І.І.
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ДОСВІД ПРОФЕСІЙНИХ ЧОЛОВІЧИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТОЛІТТЯ)

Скоромна М.В., Голубенко О.В.
ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ЗАСІБ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

Хань Тао
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ У ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ КИТАЮ ХХІ СТОЛІТТЯ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Бардус І.О., Богданов І.Т., Сичікова Я.О.
МЕТОД ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ НАНОТЕХНОЛОГІВ СИНТЕЗУ НАНОМАТЕРІАЛІВ

Ван Біньбінь
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТРАНСКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Дуб’юк Н.М.
ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК РЕМЕСЛА, НАУКИ ТА МИСТЕЦТВА

Коваль В.О., Василець Я.Є.
ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ПРОЄКТНОГО НАВЧАНЯ НА УРОКАХ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» ЗАСОБАМИ ПІДРУЧНИКА

Кондратьєва А.В.
СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Романець О.А., Савчук В.С.
ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ НА ПОЗАУРОЧНИХ ЗАНЯТТЯХ ІЗ ФІЗИКИ

Русалкіна Л.Г., Левицька А.І.
СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Свириденко В.М.
ПОЧАТКОВЕ ТЕХНІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Соколова Ю.Ю., Поліщук А.В.
ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНІ ТВОРИ АЛЛИ ЗАГАЙКЕВИЧ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА УКРАЇНСЬКЕ ВИКОНАВСЬКЕ МИСТЕЦТВО

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Адамюк Н.Б., Бабяк О.О., Замша А.В., Федоренко О.Ф.
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ ПОНЯТЬ «ДОПОМОГА», «ПІДТРИМКА», «СУПРОВІД» В КОНТЕКСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Sumeyra Huseyin Avci
PSYCHO-PEDAGOGICAL CHARACTERISTICS OF YOUNG STUTTERING STUDENTS

Пилипюк К.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЗАНЕДБАНОСТІ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯІМЕТОДИКАПРОФЕСІЙНОЇОСВІТИ

Авдєєва С.О., Мінакова І.В.
АНАЛІЗ МОНІТОРИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ З ІНКЛЮЗІЄЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯМ ЗДОРОВ’Я

Алєксєєв О.О.
ОРГАНІЗАЦІЯ Й МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ

Андрющенко Я.Е.
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ОНЛАЙН ТА ХМАРНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЕМ У СТВОРЕННІ ІМІДЖУ ГОТЕЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Baibakova I.M., Hasko O.L.
DEVELOPING AND PROMOTING DISCOVERY LEARNING METHODS IN ESP STUDIES

Балануца О.О.
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДИПЛОМАТІВ

Биков І.В.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Будянська В.А.
ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ

Гляненко К.А.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Горохівська Т.М., Борова В.Ю.
АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Канівець А.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИМ ПРАЦІВНИКОМ ДИСТАНЦІЙНИХ ПОСЛУГ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19

Коляда Ю.А.
РОЗВИТОК ІНТОНАЦІЙНИХ І ВОКАЛЬНО-АНСАМБЛЕВИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТІ «ПРАКТИЧНА РОБОТА З ХОРОМ»

Кривильова О.А., Голік О.Б.
ВИКОРИСТАННЯ МАЙСТЕР-КЛАСІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ЗАВДАНЬ

Малик Т.В., Грицик Г.О., Малик Л.Б.
ПЕРЕКЛАД НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ ЯК ОДИН ІЗ ВАЖЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Мариківська Г.А.
КОМУНІКАТИВНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

Nahrybelna I.А., Nahrybelnyi Ya.A.
EDUCATIONAL POTENTIAL OF DIGITAL TOOLS IN THE INDIVIDUAL WORK OF FUTURE NAVIGATORS IN THE CONDITIONS OF BLENDED LEARNING

Пайкуш М.А., Козловський Ю.М., Дольнікова Л.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕГРАЦІЇ ЗМІСТУ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ

Пилипчук М.Л.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Починкова М.М.
ПРОЄКТУВАННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Рижов І.М., Варенья Н.М.
БЕЗПЕКОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У СВІТОГЛЯДНО-ОСВІТНІХ РАКУРСАХ СУЧАСНОСТІ

Татарнікова А.А.
ОСОБЛИВОСТІ ВТІЛЕННЯ ІДЕЙ ДОСЛІДНИЦЬКО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У НІМЕЦЬКІЙ СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ

Харченко І.І., Шишенко І.В.
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ціхоцька О.А., Левицька Л.Я., Терлецька Л.М.
КРЕАТИВНА МОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Спіріна Т.П., Лунь К.О.
НАДАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Башавець Н.А.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ» ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Гелеш А.В.
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК У ГАРАНТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ЇХ ДО ПРОХОДЖЕННЯ АКРЕДИТАЦІЙ

РОЗДІЛ 7. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Грузевич Т.Ю.
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ОСНОВІ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ

РОЗДІЛ 8. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Капітонова Н.О., Монке О.С.
ВИХОВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ У ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

РОЗДІЛ 9. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Кузьменко О.Ю.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Соснова М.А.
АНАЛІЗ ПРОГНОЗУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Тарасюк А.М.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ