Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 19 Том 3/2019

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Антонець Н.Б.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША В КОНТЕКСТІ ПРОСВІТНИЦЬКОГО РУХУ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ (СЕРЕДИНА ХІХ СТ.)

Афанасьєва Е.Ю.
ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ-МУЗИКАНТІВ ДО КОНЦЕРТНИХ ВИСТУПІВ

Бадецький М.Й.
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НА ФАКУЛЬТЕТАХ НЕФІЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФІЛЮ

Зайченко Н.І.
ІДЕЯ «ПРОСВІТНИЦЬКОГО РЕГЕНЕРАЦІОНІЗМУ» У КОНЦЕПТОСФЕРІ ІСПАНСЬКОЇ ПРЕСИ 1898 Р.

Кемінь Г.М.
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГЕРМАНА ЛІТЦА У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ «НОВИХ ШКІЛ» НІМЕЧЧИНИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Коваленко О.В.
СТАНОВЛЕННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ МЕТОДИКИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ В РЕСПУБЛІКАХ МОЛДОВА, БІЛОРУСЬ ТА УКРАЇНА

Козіброда Л.В.
ТЕОРЕТИКО-ПОНЯТІЙНІ АСПЕКТИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Мигович І.В.
ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЧЕРЕЗ АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ФОРМУ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ІНСТИТУЦІЙНОМУ РІВНІ

Поліщук Н.В.
ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНИХ ПОНЯТЬ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА КОСМІЗАЦІЇ

Приходькіна Н.О.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ДО МЕДІАОСВІТИ УЧНІВ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ: ПОГЛЯД АМЕРИКАНСЬКИХ УЧЕНИХ

Цибулько О.С.
ВИМІРИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД

Чух Г.П.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ПІВДНЯ УКРАЇНИ У 1940–1958 РР.

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Борисов В.В., Лупінович С.М., Борисова С.В.
ОГЛЯД СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ «Я У СВІТІ»

Власова С.А.
ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ХОРОВОГО АРАНЖУВАННЯ

Гончар Л.В.
РОЛЬ ПОЗААУДИТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ

Горобець В.П.
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА-ДИРИГЕНТА ДО РОБОТИ НАД МУЗИЧНИМ ТВОРОМ

Грицак Н.Р.
МІЖКУЛЬТУРНА СКЛАДОВА ЧАСТИНА СТРУКТУРИ ЖАНРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Заярна І.С.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ Е-НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО АРГУМЕНТАТИВНОГО ПИСЬМА МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ

Ільєнко О.О.
АНСАМБЛЬ «ЧЕРВОНА РУТА» В СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Іщенко М.В.
КОМПЛЕКСИ ВИСОКОІНТЕНСИВНИХ ВПРАВ У САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТТЯХ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Кіцера Н.І.
ІНТЕРАКТИВНІ ТА КРЕАТИВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ СТУДЕНТАМ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Логвиненко В.М., Грицанюк В.В.
ЕТНОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИМОГ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Могілевська В.М.
ЕФЕКТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ПРАКТИКИ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

Орловецька Н.Ф., Данькевич О.С.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ

Плющик Є.В., Новосадова С.А.
РОЗВИТОК ОРХЕСТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЯК МОДЕЛЬ НОВІТНІХ ЗАВДАНЬ У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Сінельніков І.Г., Сінельнікова В.В.
МЕТОДИКА ОПАНУВАННЯ ТРАДИЦІЙНОГО СПІВУ В ДИТЯЧОМУ ФОЛЬКЛОРНОМУ КОЛЕКТИВІ

Смірнов С.В.
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ В УМОВАХ НАСТАВНИЦТВА, НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Степаненко В.І.
ЦІЛЕ-РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ КОМПОНЕНТ СИСТЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ ПОВЕДІНКОВИХ ДЕВІАЦІЙ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Хворостіна Ю.В., Удовиченко О.М., Юрченко А.О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Чубрей О.С.
АПРОБАЦІЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Власова І.В.
ЩОДО ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Денисова А.В.
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Кравченко О.І.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ З ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ

Паламарчук О.Ф.
РОЛЬ АКАДЕМІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ В ЕФЕКТИВНОМУ ВРЯДУВАННІ УНІВЕРСИТЕТІВ ВЕЛИКОЇ БИТАНІЇ

Припотень О.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ ПРОЄКТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Циган Н.В.
ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Барна М.Ю., Медвідь Л.Г.
ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ