Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 32 Том 2

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 5. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Батрун І.В.
АКТУАЛЬНІ ІДЕЇ В. СУХОМЛИНСЬКОГО ЩОДО ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ НУШ

Гук Л.І., Рак Н.В.
УПРОВАДЖЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ІСТОРИКО-КОМПАРАТИВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПЕДАГОГІЦІ

Гураль О.І., Дичка Н.І.
ПЕДАГОГІЧНА НАУКА: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Зайченко Н.І.
КОНЦЕПТ «РОЗУМОВЕ ВИХОВАННЯ» ЗА ІСПАНСЬКИМИ ПЕДАГОГІЧНИМИ ТРАКТАТАМИ МЕЖІ ХІХ–ХХ СТ

Кириленко О.С., Барнич О.В., Мамчич О.Б.
ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК 4К НА УРОКАХ ЧИТАННЯ В НУШ

Микитенко М.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ТА ВИДІВ ДЖЕРЕЛ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ХХ–ХХІ СТ

Перцова Н.О., Скопцова О.М.
ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЇ ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСАНДРА БІЛАША

Шапошнікова І.І.
ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ У ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Шевченко С.М.
СПЕЦІАЛЬНІ ШКОЛИ ЯК РІЗНОВИД РОЗВИТКУ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ (2011–2017 PP.)

Штурба А.О.
ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ЯК ОДИН ІЗ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В КАНАДСЬКИХ ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Блажко А.В.
ХІМІЧНА КОМПОНЕНТА ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ КУЛІНАРНОГО ПРОФІЛЮ

Бондаренко З.В., Слободянюк А.А., Кирилащук С.А.
РОЗРОБЛЕННЯ ТА МАТЕМАТИЧНЕ ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «АНГЛІЙСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗВО

Гостра К.В.
СОЦІОКУЛЬТУРНА СПРЯМОВАНІСТЬ РОБОТИ З ПРЕЦЕДЕНТНИМИ ФЕНОМЕНАМИ КУЛЬТУРИ НА УРОКАХ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Гричаник Н.І.
МІСЦЕ Й РОЛЬ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ ПІД ЧАС УПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ШКІЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЕПІЧНИХ ТВОРІВ

Гунько І.В., Волошина О.В.
ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ КОНСОРЦІУМ»

Долинський Б.Т., Буховець Б.О., Борщенко В.В., Погорелова О.О.
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ ЗА ВПЛИВОМ МЕТОДУ ФЕЛЬДЕЛЬКРАЙЗ

Калінін В.О., Калініна Л.В.
ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Конотоп О.С.
ІНШОМОВНА ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Кучер В.В., Семегин Т.С.
ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Литвиненко Н.П., Місник Н.В.
ТЕРМІН І ТЕРМІНОСИСТЕМА В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

Мішеніна Т.М.
ЛЕКЦІЯ В УМОВАХ КОНТЕКСТНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

Москаленко М.П., Міронець Л.П., Вакал А.П., Торяник В.М.
ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ У СТАРШІЙ ШКОЛІ (НА ПРИКЛАДІ МІСЦЕВИХ ПРИРОДНИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ)

Петренко М.Б.
ВПРОВАДЖЕННЯ КУРСУ «ЧИТАННЯ ПАРТИТУР» У ПРОЦЕС ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Скоромна М.В.
НАВЧАЛЬНІ ІГРИ НА УРОЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Сябро С.А.
АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 5–9 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР НА УРОКАХ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я

Хома О.М.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

РОЗДІЛ 7. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Лисоконь І.О.
ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: СТАН РОЗРОБЛЕНОСТІ ПИТАННЯ В НАУКОВІЙ ПЛОЩИНІ

Сич Т.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

РОЗДІЛ 8. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Ярославцева М.І., Колосова С.В., Сирова Ю.В.
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ

РОЗДІЛ 9. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Усенко Н.М., Плохута Т.М., Зайцева І.О.
РЕАЛІЗАЦІЯ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В ЕВРИСТИЧНОМУ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

РОЗДІЛ 10. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Антонівська М.О., Сарновська Н.І.
ІНТЕГРАЦІЙНИЙ СКЛАДНИК ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗВО УКРАЇНИ

Болюбаш Н.М.
LEARNING ANALYTICS У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Вікторова Л.В., Кочарян А.Б., Мамчур К.В., Коротун О.О.
ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ЧАТ-БОТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Голуб Т.П., Крюкова Є.С., Коваленко О.О.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Грабовська Н.А.
ДОДАТКИ І ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Kornytska Yu.A.
DESIGNING WEB-QUESTS: THEORY AND PRACTICE

Крюкова Є.С., Голуб Т.П., Амерідзе О.С.
ВИКОРИСТАННЯ ІМЕРСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ

Лук’яненко В.В., Вадаська С.В., Корбут О.Г., Свиридова Л.Г.
ПЕДАГОГІЧНІ БАР’ЄРИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19 (МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД)

Марков О.В., Самсонов Ю.В., Бородін С.В., Шемчук В.А., Атаманенко І.О.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ РІЗНИХ ІНСТИТУЦІЙ СЕКТОРА БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

Tanana S.M.
IMPLEMENTATION OF INNOVATION TEACHING MEANS OF FOREIGN LANGUAGE AS A GUARANTEE OF EFFECTIVE OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS-PHILOLOGISTS

РОЗДІЛ 11. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ

Ємчик О.Г.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Пріма Р.М., Пріма Д.А., Вітюк В.В.
ПРОФЕСІЙНА ПОЗИЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ У КОНТЕКСТІ ВИМОГ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Брушневська І.М., Мартинюк Т.А.
ОСОБЛИВОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ