Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 35

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Зонов Б.С.
РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОГО КОУЧИНГУ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ САМОРОЗВИТКУ ТА САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Байдак Л.І.
ДОСЯГНЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Гунько І.В., Волошина О.В.
ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ КОНСОРЦІУМ»

Іванова В.В., Потапенко О.Б., Коржак В.М.
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ІННОВАЦІЯ В РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Кміть О.В.
ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ В ІНШОМОВНІЙ ОСВІТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Maksymovych G.O., Shulga T.V., Yurchenko S.O.
LANGUAGE COMPETENCE AS AN UNDERLYING FACTOR OF FLIGHT SAFETY CULTURE

Науменко С.С.
ПЕДАГОГІЧНИЙ ВИМІР ПОНЯТТЯ ОБДАРОВАНОСТІ У КНР

Сидоренко Т.М., Петькун С.М., Новак О.М.
ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Шоробура І.М.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Савченко Ю.В.
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Халилова Айсель Али кызы
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ЕГО ПРИРОДА И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Білосевич І.А., Омельчук О.В., Олексюк М.П., Ємець О.П.
МОТИВАЦІЯ ВИВЧЕННЯ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» Й «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Богатирьова Г.А.
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ СКЛАДНИК ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ

Букатова О.М., Федорова О.В., Яренчук Л.Г.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Гурін Р.С., Дроздова К.В., Богатов А.О.
ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Демянчук М.Р., Баб’як О.В., Палапа В.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОЛОГІЧНИХ, ОРГАНІЗАЦІЙНИХ, МЕТОДИЧНИХ АСПЕКТІВ ВИКОРИСТАННЯ СИМУЛЯЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ В МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖАХ

Зайцева І.В., Гринюк С.П.
СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ СВІДОМОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОТИДІЇ ПАНДЕМІЧНІЙ ТРИВОЗІ СЛУХАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ, ЄС ТА СВІТУ

Камінська М.М.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ДИРИГЕНТІВ ХОРУ

Козак Є.П., Зубрицький Б.Д., Денисовець А.П.
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ФОРМАТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Козяр М.М., Островська Н.Д., Бопко І.З.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ РІЗНОГО ПРОФІЛЮ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ

Колечинцева Т.С.
ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ФІЗИКИ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВИЩИХ МОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Кузьменко Д.О.
ПРОФЕСІЙНА САМОРЕГУЛЯЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ БАКАЛАВРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Набатов С.М.
КРИТЕРІЇ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ ТА США

Petrenko V.O., Mykhailova L.Z.
INTENSIFICATION OF EDUCATIONAL INTERACTION IN DISTANCE LEARNING FORMAT AT HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENTS

Саган О.В., Раєвська І.М., Блах В.С.
МЕНТАЛЬНІ КАРТИ ЯК МЕТОД ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Соїна І.Ю., Петруcенко Н.Ю., Максимова К.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ ФІТНЕС-ТРЕНЕРІВ

Чайка О.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Чучмій І.І., Каричковська С.П.
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

Шевченко Ю.В., Биконя О.П.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Юник І.Д.
СПЕЦИФІКА ПРЕЗЕНТАЦІЇ БРЕНДУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ

Юрков А.В.
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Гальчун Н.П.
ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ПОНЯТТЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Євтушина М.П., Богданова І.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ІНТУЇЦІЇ ЯК ОДНІЄЇ З ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Волкова С.Г., Фонарюк О.В., Кравченко Т.В.
ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

Соцька О.П., Борисюк І.Ю., Діомідова Н.Ю.
ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

РОЗДІЛ 7. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Пєхарєва С.В., Яценко В.В., Бойко Т.О.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 8. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Шоловій М.-Т. І.
ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ 9. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Вікторова Л.В., Кочарян А.Б., Боринський В.М.
ЗАСТОСУВАННЯ ЧАТ-БОТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЛЕКСИЧНОГО КОМПОНЕНТА ІНШОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ ЗДІБНОСТІ ДОРОСЛИХ

Романюк Е.В., Зубрицька С.В.
ПОЄДНАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ І ТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ