Випуск 14 Том 1/2019

Титул

Зміст


РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ


Алексєєнко-Лемовська Л.В.
ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Атрощенко Т.О.
ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Бадер С.О.
КЛАСИФІКАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ ТА ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ

Баніт Ю.С.
ІНТЕГРОВАНЕ САМОПРОЄКТУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ

Безлуцька О.П.
ЛІДЕРСЬКІ ЯКОСТІ ОФІЦЕРА-СУДНОВОДІЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Біляковська О.О.
СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ОСНОВА ЯКІСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

Boichuk A.P., Tytun O.L., Sivkovych H.M.
COMPETENCE ORIENTED TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES FOR PROFESSIONAL PURPOSES

Демченко О.П.
ОРГАНІЗАЦІЯ КВАЗІПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ ІЗ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Добролюбова Н.В.
РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ХОРЕОГРАФІЯ В СЕРЦІ» ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ХОРЕОГРАФІЇ

Драчук М.І.
РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ: ПІДГОТОВКА ФАРМАЦЕВТІВ І ПРОВІЗОРІВ

Зуб Г.В.
ПЕДАГОГІЧНА ФАСИЛІТАЦІЯ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ З АМАТОРСЬКИМИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИМИ КОЛЕКТИВАМИ

Каніболоцька О.А.
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Келемен А.В.
РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СТРУКТУРНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА ЗАСАДАХ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ У ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Келемен Р.Ю.
СУТНІСТЬ І СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ІЗ ПРАВОЗНАВСТВА

Кіщук В.М.
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ У СИСТЕМІ «КОЛЕДЖ – МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Козяр М.М., Парфенюк О.В.
СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ІЗ ВИВЧЕННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЄКТУВАННЯ МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ ТЕХНІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Колесникова О.А., Мисліцька Н.А., Заболотний В.Ф.
ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ УНІВЕРСАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДІЙ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ДОМАШНЬОЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФІЗИКИ

Комар А.О., Орлова О.О.
ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Конох А.П., Притула О.Л.
ТРАДИЦІЇ КОЗАЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК ПІДҐРУНТЯ СИСТЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Коростіянець Т.П.
ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-МАТЕМАТИКІВ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЇХНЬОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Kravets R.A.
TRAINING STUDENTS FOR CROSS-CULTURAL COMMUNICATION AT FOREIGN LANGUAGE CLASSES IN THE CONTEXT OF INTERNATIONALISATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Крaвченкo О.І.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРAЇНИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Краснянська Н.Д., Слободянюк О.Р.
ВНЕСОК ІНТЕЛІГЕНЦІЇ У РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1950-Х – У 1960-Х РОКАХ

Лимар Ю.М., Ігнатова К.В.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Махновець Ю.А.
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Осіпова І.В., Свіріденко Г.О.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Перерва В.В.
СТРУКТУРА ТА РІВНІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Сінельнікова В.В., Сінельніков І.Г.
МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР В УМОВАХ СЦЕНИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Сологуб В.Д.
ДО ПРОБЛЕМИ АКАДЕМІЗАЦІЇ КЛАСИЧНОЇ ГІТАРИ В СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ: ШКОЛИ, РЕПЕРТУАР ТА ВИКОНАВСЬКІ ТРАДИЦІЇ

Стома В.М.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНІСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Сяська І.О.
СТРУКТУРА ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Фурманюк С.М.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ДИЗАЙНУ

Хмелюк М.О.
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ВИКОНАВСЬКИЙ СТИЛЬ У МИСТЕЦТВОЗНАВЧІЙ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Хмизова О.В.
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

Хоменко О.В., Яценко Л.М.
МОВНА ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Цюняк О.П.
ІННОВАЦІЙНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Чикалова Т.Г.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Юрчук О.М., Гришина В.В.
ФАХОВА СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ


РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ


Акперова Гюнай Акиф кызы
СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ И ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

Волков О.Г.
ЕКЗИСТЕНЦІАЛ-ІМАНЕНТНА ПРАГМАТИКА І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

Грановська Т.Я., Олефіренко Н.В.
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ

Гусейнова Кенуль Сахиб
ВОПРОСЫ ОЦЕНИВАНИЯ ИТОГОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ВУЗОВ

Ієвлєв О.М.
ІНТЕГРАЦІЯ ФАХОВИХ І ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ

Попов Р.А.
ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДИДАКТИЧНОГО СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЇЇ АВТОНОМНОГО ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ

Свистунова Т.М.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ