Випуск 12 Том 1/2019

Титул

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

 

Анічкіна О.В.
НА ШЛЯХУ ДО ХІМІЧНОЇ СМАРТ-ОСВІТИ

Архіпова Т.Л., Архіпова К.С.
ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Барадія Н.Г.
ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Бескорса О.С., Моторіна Д.А.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ У ПРАКТИЦІ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Дика Н.М., Глазова О.П.
ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ: МІЖНАРОДНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ДОСВІД

Єрмак Н.В.
АНАЛІЗ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ТЕКСТОТВІРНИХ УМІНЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА ПРИКЛАДІ МОРФОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Кобан М.Ю., Лимар Ю.М.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Ковальчук Ю.П.
СПЕЦИФІКА ЗАПОЗИЧЕННЯ АНГЛОМОВНИХ ТЕРМІНІВ ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО НАПРЯМУ

 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Бандура В.А., Козак Н.О.
РОЗВИТОК ШВИДКОСТІ У СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАНЯТЬ БАСКЕТБОЛОМ

Великжаніна Д.В.
ТЕНДЕНЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ЗАПИТІВ

Величко І.Г., Поночовна-Рисак Т.М.
ПРОБЛЕМИ ЕТИКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Ворона І.І., Колодницька О.Д.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ АНГЛОМОВНИХ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Гренок М.А.
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСАХ

Гриців В.Б.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАНЯТЬ З ДОМАШНЬОГО ЧИТАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

Запорожцева Ю.С.
ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Земка О.В.
ЗАСТОСУВАННЯ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Земка О.І.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

Illiakhova M.V.
SYSTEMATIZATION OF THE CREATIVITY DEVELOPMENT METHODS OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL WORKERS IN THE POSTGRADUATE EDUCATION SYSTEM

Ільїна О.О.
ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Ісаєва О.С., Хміляр І.Р.
ОНОВЛЕНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МЕДСЕСТЕР

Колодій І.С.
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ДОСВІДУ РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»)

Колодій Н.В.
ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Коростіянець Т.П.
ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТУДЕНТІВ В ОСВІТНІХ УСТАНОВАХ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Корсікова К.Г.
ОСВІТНІ МОЖЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

 

РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

Карпич І.О.
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ПЕРІОДИЦІ УКРАЇНИ В 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

Корчова Г.Л.
ПРОФІЛАКТИКА БУЛІНГУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Печериця Н.М.
МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ЕЙДЖИЗМУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Приладишева Л.М., Федорова О.В.
ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Степаненко В.І.
СІМ’Я ЯК РЕСУРС ПРОФІЛАКТИКИ ПОВЕДІНКОВИХ ДЕВІАЦІЙ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ

Христова Т.Є.
СТАН ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТА ВЕКТОРИ ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ

 

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

 

Булавенко С.Д.
СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ

Галацин К.О.
АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ПОЗАУДИТОРНОЇ РОБОТИ

Karam Akhmed
ARTISTIC AND AESTHETIC EDUCATION: MAIN CATEGORIES AND CONCEPTS

Красін С.А.
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІЛОТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗУМІННЯ СТУДЕНТАМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ СУТІ УСВІДОМЛЕНОГО БАТЬКІВСТВА ТА ВАЖЛИВОСТІ ЙОГО ПРОЯВУ В СІМ’Ї

Прищепа С.М.
ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ У ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Худякова А.А.
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

РОЗДІЛ 5. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

 

Гапчук Я.А., Сапогов М.В.
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Клочко О.В., Чеховська Ю.О., Іщенко В.О., Сорока А.О.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Кондратова Л.Г.
УПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ФОРМ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ НА ОСНОВІ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Половенко Л.П., Мерінова С.В.
ВПЛИВ КІБЕРПРОСТОРУ НА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Романишин Ю.Л., Шекета В.І.
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ПЕРЕДАННЯ ЗНАНЬ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

РОЗДІЛ 6. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

 

Байрамов Гасан Байрам оглу
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Березенко Н.О.
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ (1920–1932 РР.)

Гоголь Н.В.
МЕДІАОСВІТНІ РЕСУРСИ СУЧАСНИХ ПІДРУЧНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Данилевич М.В., Романчук О.В.
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЛЬВІВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Джафарова Лалезар Казим кызы
УЧЕТ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Дроншкевич О.В.
ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА 1917–1945 РОКІВ У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ

Кондратюк О.М., Толмачова І.М., Шилкунова З.І.
МОЖЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Мамедова Севда Насиб гызы
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ