Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 37

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Бурак В.Г.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ ЗАСОБАМИ МЕДІАОСВІТИ

Василенко С.Б.
ТВОРЧА СПАДЩИНА ОКСАНИ ПЕТРІВНИ РУДНИЦЬКОЇ ЯК ДЖЕРЕЛО НОВАЦІЙНИХ ІДЕЙ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Гетманець Н.Ю., Линенко А.Ф.
ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАЙБУТНЬОГО МИСТЕЦТВА В ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОМУ АСПЕКТІ НА ПРИКЛАДІ ОДЕСЬКОЇ ХОРОВОЇ ШКОЛИ

Коноз О.Б.
РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД 2001–2020 РОКІВ

Корнієнко Є.Г., Грицина В.П., Гордєєва О.В., Корнієнко В.І.
АНАЛІЗ ДОСВІДУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ КАРАНТИНУ ТА ПОШУК ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Марченко Г.В.
КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК НЕОБХІДНИЙ СКЛАДНИК МЕДІАОСВІТИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Слушний О.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ОСВІТІ УКРАЇНИ

Терешко І.Г.
ТРАДИЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ЕЛІТАРНІЙ ГАЛИЦЬКІЙ РОДИНІ КРУШЕЛЬНИЦЬКИХ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Архіпова Т.Л., Гоменюк З.П., Архіпова К.С.
СПЕЦІФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ

Balatska L.P., Vyslobodka I.M.
MAIN PRINCIPLES OF COMPETENCY BASED ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN HIGHER EDUCATION

Борщов С.М., Зінов’ϵв О.М.
МЕТОДИКА ОБҐРУНТУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ГІМНАСТІВ У ГРУПАХ СПОРТИВНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Волошенко М.О.
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ БАТЬКІВСТВА

Гайдай І.О., Жалінська І.В., Свисюк О.В.
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО НАПРЯМУ В ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Hasanova Gular
ON GRAMMAR ASPECTS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Honchar M.A., Kovtun J.P.
EFFEKTIVES ONLINE LERNEN

Григоров Г.А., Григорова М.О.
ГОТОВНІСТЬ УЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ПИТАНЬ ГЕНДЕРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ У ПРОЦЕС ВИКЛАДАННЯ

Кузьменко О.С.
ВИКОРИСТАННЯ STEM-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ РОБІТ ФІЗИЧНОГО ПРАКТИКУМУ СТУДЕНТАМИ ТЕХНІЧНОГО ЗВО

Кулик О.Д.
НАВЧАЛЬНИЙ ДІАЛОГ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗАПОБІГАТИ КОНФЛІКТНИМ СИТУАЦІЯМ ТА ЗАЛАГОДЖУВАТИ ЇХ (НА ПРИКЛАДІ СИТУАТИВНИХ ВПРАВ)

Небеленчук І.О.
КРИЛАТІСТЬ ЯК ІДЕЯ ДУХОВНОГО НАПОВНЕННЯ ЛЮДИНИ У ВІРШАХ І. ГЕРАСИМЕНКА, І. ЗАЛЮБОВСЬКОЇ, Л. СНІТКО, О. САМОХЛІБ

Овсієнко Л.М.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ КУЛЬТУРИ УСНОГО Й ПИСЕМНОГО ФАХОВОГО МОВЛЕННЯ

Симчич А.В., Джус О.В., Гудз І.М., Геник С.М.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НА КАФЕДРІ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ ІФНМУ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО КАРАНТИНУ

Slobodiuk Yu.V.
“FLIPPED LEARNING” AS A MODERN TECHNOLOGY FOR TEACHING ENGLISH

Статівка О.О.
ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ ЗВО ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

Сугейко Л.Г.
КАЛІГРАФІЧНІ ХВИЛИНКИ ЯК ФОРМА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПИСЬМА УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Тао Жуй, Ніколаї Г.Ю.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВОКАЛУ

Ухналь О.М.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСУ LEARNINGAPPS.ORG НА УРОКАХ ІСТОРІЇ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ІСТОРІЇ У ПРОЦЕСІ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Харченко Н.Б., Позднякова Т.Є., Філіпчук В.Г.
МЕТОДИКА І ТЕХНОЛОГІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Яригіна Н.М.
ІСТОРИЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОГО ТЕСТУВАННЯ У США ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Бєлова О.Б.
ТЕНДЕНЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Горліченко М.Г., Аксьонова О.М.
ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСАХ

Мілевська О.П.
ЗМІСТОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДІЄСЛІВНОЇ ЛЕКСИКИ В ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗИВНЕННЯМ МОВЛЕННЯ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Балануца О.О.
РОЗВИТОК ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ДИПЛОМАТА У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Брежнєва С.Б., Терещенко С.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Даниско О.В.
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Dmitriieva Nikol Subkhanivna
PSYCHOLOGICAL TRAINING OF FUTURE COACHES IN SPORTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Долинський Б.Т., Буховець Б.О., Дишель Г.О.
МЕТОДОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ТРАЄКТОРІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

Дольнікова Л.В., Гаврилюк М.В.
ОРГАНІЗУВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ

Дроздова К.В., Ігнатенко С.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ ДЛЯ ЖІНОК СЕРЕДНЬОГО ВІКУ

Єгорова І.В.
ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОЄКТІВ І ФАНДРАЙЗИНГ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Єременко Т.Є., Трубіцина О.М.
РЕФЛЕКСИВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Зарівна О.Т., Єфімова О.М., Химай Н.І.
ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ ТА СЕРВІСИ ДЛЯ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Зарішняк І.М., Анголенко В.В., Левченко М.Г.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ СИСТЕМАМИ У СТРУКТУРІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

Зубцова Ю.Є.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Косюк В.Р.
ЗМІСТ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Кошева Л.В.
МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЯК ПАРАДИГМА МАЙБУТНЬОГО

Кравченко О.Л.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Й ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧУВАННЯ ЗА УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

Кравчук Н.Л.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У СФЕРІ ОХОРОНИ Й ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Курок Р.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Олійник Н.А.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР ДО РОБОТИ З ВІЛ-ІНФЕКЦІЙНИМИ ХВОРИМИ

Площинська Т.Ю.
ОБҐРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «НАВИЧКИ АНАЛІТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ»

Подоляк І.В.
УПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН «НЕВРОЛОГІЯ» І «ПСИХІАТРІЯ ТА НАРКОЛОГІЯ» У ВОЛИНСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ ІНСТИТУТІ

Снітовська О.Й., Царик Г.М.
МЕТОДИКИ ДИСТАНЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ АНГЛОМОВНОЇ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Сопіна Я.В., Білецька М.В., Підварко Т.О.
ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ

Тарасенко Г.С.
ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Татарін О.В., Сич Р.В., Мірошніченко В.І.
РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ РАНКОВОЇ ЗАРЯДКИ

Фокша О.М.
ФОРМУВАННЯ ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Chornous V.P.
CREATIVITY AS A COMPONENT OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF FUTURE ENGLISH LANGUAGE TEACHER

Шквир О.Л., Казакова Н.В.
ВЕКТОРИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ФАХІВЦІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРВИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Шмир М.Ф.
ТАКСОНОМІЯ ДИДАКТИЧНИХ УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Шпетна А.В., Шугайло Я.В.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДО АПСАЙКЛІНГУ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Шумовецька С.П.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СПІВРОБІТНИКІВ КАНАДСЬКОГО АГЕНТСТВА ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ

Юй Хайюй
ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-ХОРЕОГРАФІВ

Яновський А.О., Яновська Л.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Герасименко В.А., Печериця Н.М.
КОРЕКЦІЙНА РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНО ЗАНЕДБАНИМИ ДІТЬМИ У СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ В УКРАЇНІ У 20–30-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Аннєнкова І.П., Кузнєцова Н.В.
СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ

РОЗДІЛ 7. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Грузевич Т.Ю.
ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ НА ОСНОВІ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ

Костікова І.І., Гузенко Н.O.
ПРОФІЛАКТИКА БУЛІНГУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ МОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ

Nesterova O.Yu.
THREE EDITIONS OF «THE FUNDAMENTAL VALUES OF ACADEMIC INTEGRITY» AS A RESOURCE FOR EDUCATORS

РОЗДІЛ 8. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Коваленко О.В., Березна Ю.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

РОЗДІЛ 9. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Давидова Ж.В., Жеребкін В.В., Шиян Д.М.
РОЗВИТОК КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ В СУЧАСНІЙ ПАРАДИГМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

Костікова І.І., Дорожко А.O.
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ОЧИМА СТУДЕНТІВ: РОЗУМІННЯ І НЕРОЗУМІННЯ

РОЗДІЛ 10. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Hladonik G.V.
THE USEFULNESS OF VIDEO GAMES IN FOREIGN LANGUAGE DEVELOPMENT

Ковальчук Г.О., Баніт Ю.С.
ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ: ЦИФРОВЕ НАВЧАННЯ ДЛЯ ЦИФРОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Снігур О.М.
ОГЛЯД СУЧАСНИХ КЛАСИФІКАЦІЙ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Топольник Я.В.
МЕТОД ПРОЄКТІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-ТЬЮТОРА ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Федорків М.Б., Джус О.В., Симчич А.В.
ОЦІНКА ЯКОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ